Internetska stranica ljiljanaperkov.com u vlasništvu je trgovačkog društva FACTUM CENTAR d.o.o., Zagreb, Ilica 280B, OIB: 14414888906. Korisnik posjetom ljiljanaperkov.com web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice ljiljanaperkov.com (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a svakim korištenjem ljiljanaperkov.com , Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.

Pojam Ljiljana Perkov – Learn & Practice odnosi se dakle na trgovačko društvo FACTUM CENTAR d.o.o., Zagreb, Ilica 280B, OIB: 14414888906, MBS: 080875625, Tt-13/21646-4, T: 01/3690-830, E: ljiljana.perkov@gmail.com, W: ljiljanaperkov.com

UVOD
Ovim Uvjetima korištenja regulira se:

Način i svrha korištenja ljiljanaperkov.com
Način izravnog i neizravnog prikupljanja podataka korisnika
Vrsta podataka koji se prikupljaju
Način korištenja i obrađivanja podataka
“Kolačići” (Cookies)
Promo aktivnosti
Općenito

1. NAČIN I SVRHA KORIŠTENJA ljiljanaperkov.com
Cjelokupan sadržaj objavljen na ljiljanaperkov.com isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Factum Centra d.o.o. te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja ljiljanaperkov.com korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i vlastitu odgovornost. Factum Centar d.o.o. neće biti odgovoran za način korištenja ljiljanaperkov.com , za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja ljiljanaperkov.com

Dokumenti, podaci, fotografije, vizualni identitet i informacije objavljeni na ljiljanaperkov.com mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

2. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA
Izravno od korisnika, u slučaju da nas korisnik kontaktira putem mobitela 091 7500 887 ili mailom ljiljana.perkov@gmail.com, pristankom na slanje newslettera,

Neizravno prilikom surfanja na ljiljanaperkov.com
Factum Centar d.o.o. će obrađivati i koristiti prikupljene podatke isključivo u svrhu i za namjenu koja je definirana uvjetima korištenja te u svrhu i namjenu navedenu na ljiljanaperkov.com

3. VRSTA INFORMACIJA KOJA SE PRIKUPLJA
Korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime
Mobilni broj
Pristanak dal želi ili ne želi primati newsletter

Prilikom telefonskog poziva korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime
Mobilni broj

Prilikom prijave na newsletter putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime
E-mail adresu

Neizravno prikupljanje podataka

Putem kolačića – korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više pod “Kolačići”)
Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google Analytics

4. NAČIN KORIŠTENJA I OBRAĐIVANJA PODATAKA
Factum Centar d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa ili podatke navedene na ljiljanaperkov.com samo u slučaju da iste korisnik dobrovoljno dostavi i u svrhu koja je propisana uvjetima korištenja ili definirana na ljiljanaperkov.com

Podaci koji se odnose na način upotrebe web stranice ili bilo koje druge podatke Factum Centar d.o.o. može prikupljati, obrađivati i objaviti. Prilikom objave podaci se mogu objaviti isključivo na način da se ne otkrije identiteta korisnika i/ili osobni podaci koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Factum Centar d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web stranice.

Factum Centar d.o.o. može bilježiti sve podatke o korištenju web stranice od strane korisnika koje podatke može koristiti samo u svrhu unapređivanja svoje usluge te njezine prilagodbe.

Factum Centar d.o.o. se u svakom se trenutku obvezuje poštivati privatnost i anonimnost korisnika. Prikupljene podatke moguće je dostaviti nadležnim tijelima u slučaju da je takva obveza propisana pozitivnim propisima.

5. COOKIES
Za potrebe omogućavanja funkcioniranja stranice web servisa korisnik daje suglasnost da se na računalo pohranjuje određena količina podatka definirana kao «Cookies». Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika koja informacija je informacija stranice web stranice koji se posjeti. Više o “kolačićima”.

6. PROMO AKTIVNOSTI
Upisom na newsletter listu korisnik daje pristanak da ga se kontaktira na način da prima materijale i obavijesti vezane uz promotivne aktivnosti, a koja se suglasnost može uskratiti bez obrazloženja slanjem obavijesti na e-mail adresu: ljiljana.perkov@gmail.com

7. OPĆENITO
U slučaju spora isključivo je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.